AMENITY ECO PACKAGING

อุปกรณ์ของใช้ในโรงแรม ผลิตด้วยแพ็กเก็จจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ สามารถทําได้โดยการใช้สินค้า Amenity ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ recycle ใหม่

ในอนาคตเราจะเห็นธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้น เพื่อปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ที่วิถีชีวิตและความคิดของคนที่เปลี่ยนไป นั่นหมายความว่า ไม่ใช่แค่ Facilities ในโรงแรมที่ต้องเปลี่ยน แต่รวมถึงอุปกรณ์ของใช้ในแรม (Hotel Amenities) อุปกรณ์ของใช้ในห้องพัก (Room Amenities) หรืออุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ (Bathroom Amenities) ก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้เป็น Eco Friendly Amenity Set ตามคอนเซ็ปป์โรงแรมด้วย

รีไซเคิล (Recycle) คือ การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1

1. การเก็บรวบรวม

ขั้นตอนที่ 2

2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน

ขั้นตอนที่ 3

3. การผลิตหรือปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4

4. การนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุที่แตกต่างชนิดกันจะมีกรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกันการรีไซเคิลทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ และลดปริมาณการโค่นทำลายป่าไม้ลงด้วยการหมุนเวียนนำมาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้ภิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศและลดภาวะการเกิดฝนกรด

AMENITY ECO PACKAGING
อุปกรณ์ในโรงแรม ผลิตด้วยแพ็กเก็จจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Amenity Eco Packaging By Stone Paper
Amenity Eco Packaging By Craft Paper
Amenity Eco Packaging By CPE Bag
Amenity Eco Packaging By Box